preloader

Escoltisme i Guiatge

L’escoltisme neix l’any 1907 de la mà de Robert Baden Powell amb el primer campament escolta a lilla de Brownsea, a Anglaterra. El 1911 neix el guiatge i durant els següents anys, el moviment escolta i guia s’estén ràpidament arreu del món, adaptant-se a la idiosincràsia de cada país.

Avui dia, l’escoltisme i el guiatge continuen en expansio. Ja som al voltant de 70 milions d’escoltes i guies a més de 170 territoris i països, agrupats en dues organizacions internacionals: l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació Mundial de Noies Guia i Noies Escolta (WAGGGS).

Tots els escoltes i guies d’arreu del món compartim l’objectiu de crear un món millor a través de l’educació d’infants i joves en el mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.

Els nostres valors es troben recollits a la Llei escolta i guia, i els treballem a través de la Promesa.

L’escoltisme català neix l’any 1927 fortament vinculat al moviment excursionista. El seu impulsor és Josep Maria Batista i Roca, que crea l’associació Minyons de Muntanya. Dins la mateixa associació, Mn. Antoni Batlle impulsa l’escoltisme catòlic. A principis dels anys 30 es funden els primers agrupaments de noies guies a Catalunya i l’any 1934 s’apleguen amb la Germanor de Noies Guies.

Durant la Guerra Civil, l’escoltisme i guiatge català du a terme tasques de suport a la societat. Amb el triomf del bândol franquista, el moviment escolta i guia és il legalitzat i sobreviu en la clandestinitat gracies a l’activitat dels agrupaments. A partir de 1956, l’Església, a instâncies dels seus sectors més catalanistes, progressistes i renovadors, reconeix l’activitat dels agrupaments catòlics a través de les Delegacions Diocesanes d’Escoltisme (DDE). Aquestes DDE s’uneixen el 1961 en l’entitat que el 1965 prendrà el nom de Minyons Escoltes. A més, el 1962 els agrupaments confessionals de noies constitueixen l’associació Guies Sant Jordi.

Amb la represa de la democrâcia i fent una clara aposta per la renovació pedagògica i per la coeducació, el 1977 neix Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi (l’actual MEG) com a resultat de la fusió entre Minyons Escoltes (organizació masculina) i Guies Sant Jordi (organizació femenina). Aquell mateix any, les diferents associacions d’escoltisme i guiatge del país constitueixen la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, reconeguda per les organizacions internacionals WOSM i WAGGGS.

Actualment, Minyons Escoltes i Guies som una entitat consolidada i arrelada amb més de 150 agrupaments distribuïts arreu del territori, amb un clar compromís amb el nostre país i la nostra lengua, la democracia des de la convicció antifeixista, el feminisme, l’educació i la natura.

Som una entitat viva amb una història clarament vinculada a la realitat social del nostre país.

Aquest arrelament és i ha estat sempre el que ens ha permès contribuir des de l’educació no formal a la transformació social. Avui ens trobem davant un context complex i divers, en el qual el paper de l’escoltisme i el guiatge segueix sent clau a l’hora de construir i cohesionar la societat. Per aixo, cal que l’entitat estigui oberta en totes les seves dimensions i sigui capaç d’arrelar-se amb un doble repte: fer més i millor escoltisme i guiatge i, alhora, mantenir l’essência i les pròpies arrels.

Aquesta integració de la diversitat avui es tradueix i es plasma en les 3 opcions de l’escoltisme i el guiatge: país, persona i espiritualitat. L’opció país en porta a oferir un escoltisme i un guiatge amb vocació de servei i de crear consciência crítica sobre la situació actual de la societat, educant en aquelles actituds i aquells valors que poden contribuir a la seva transformació. No ens tanquem dins un país estereotipat i immòbil, al contrari, estem oberts a valorar i treballar totes les posibilitats que poden enriquir i millorar la nostra societat.

L’opció persona parteix de l’autoeducació i educació d’un mateix i es nodreix de l’aprenentatge a partir dels companys i els caps. L’educació de la persona es basa en la responsabilització en el si del petit equip integrat en un grup més ampli de realització que és la unitat. Caminar cap a l’autonomia personal, la responsabilització, la capacitat d’organitzar-se i l’autogestió del grup són objectius essencials cap a on apunta la pedagogia del projecte. Per tant, en l’escoltisme l’opció persona en planteja el creixement personal de cadascú d’una forma no aïllada, sino de manera clarament oberta al grup, la unitat i, en definitiva, a la comunitat.

L’opció educació en l’espiritualitat aposta per un espai de trobada, de diàleg i treball entre les diferents opcions i sensibilitats espirituals, buscant-ne el punt de trobada i enriquint-nos amb aquesta diversitat.

Partim de les nostres arrels cristianes i apostem per facilitar l’acollida i la trobada de les persones que volen coneixer, viure, celebrar i aprofundir en aquesta proposta. Anant més enllà, però, ens definim com una entitat pluriconfessional, que permet un desenvolupament actiu de la dimensió espiritual des de la diversitat ‘aproximacions, sensibilitats i denominacions existents a la nostra societat.

We use cookies to give you the best experience.