preloader

Ràngers i Noies Guia

Edat

11 - 14 anys

Camisa

Blava

Petit grup

Patrulla

Projecte

Operació

Lema

Sempre a punt

Sortides

2 al trimestre amb la unitat
1 al trimestre amb l'Agrupament

Campaments

Durada: Entre 12 i 14 dies
Localització: Dins del territori català

We use cookies to give you the best experience.